แบบฟอร์มขอใช้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

:: รายละเอียดเบื้องต้นของทรัพย์สินที่ต้องการประเมินมูลค่า ::
ประเภททรัพย์สิน :
อื่นๆ โปรดระบุ :
ที่ตั้งทรัพย์สิน :
จังหวัด :
อำเภอ/เขต :
ตำบล/แขวง :
จำนวนเอกสารสิทธิ์ที่ดินรวม :
ฉบับ
(จำนวนแปลงที่ดินรวมทั้งหมด)
เนื้อที่ดิน :
ไร่
งาน
ตารางวา
รายละเอียดเพิ่มเติม :
:: แผนที่ GOOGLE MAP ::
แผนที่ Google Map :
:: เอกสารประกอบการประเมินมูลค่า (กรุณาส่งเป็นไฟล์ PDF) ถ้าเอกสารยังไม่พร้อมสามารถจัดส่งภายหลังได้ ::
สำเนาเอกสารสิทธิ์/ระวาง :
โฉนด นส.3ก ฯลฯ(แนบได้หลายไฟล์)
แผนที่การเดินทาง :
(ถ้ามี)(แนบได้หลายไฟล์)
แบบแปลนทรัพย์สิน :
(ถ้ามี)(แนบได้หลายไฟล์)
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง :
(เช่นใบอนุญาตปลุกสร้าง สัญญาซื้อขาย สัญญาจำนอง ฯลฯ)(แนบได้หลายไฟล์)
:: รูปภาพประกอบ ::
รูปภาพประกอบ
:: ::
วัตถุประสงค์การประเมิน :
รูปแบบรายงาน :
ชื่อลูกค้า / รายงานนำเสนอต่อ :
หน่วยงาน/บริษัท :
ใส่ถ้ามี
ตำแหน่ง :
ใส่ถ้ามี
ที่อยู่ :
:: กรุณาเลือกรูปแบบการเลือกใช้บริการบ.ประเมิน ::
:: ข้อมูลการติดต่อผู้ยื่นคำขอประเมิน ::
รหัสผู้แนะนำ :
กรุณากรอก ID ของ POP Agent หรือเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ที่แนะนำถ้าไม่มีให้เว้นไว้
ชื่อผู้ติดต่อ :
อีเมล์ :
โทรศัพท์บ้าน/สำนักงาน :
โทรศัพท์มือถือ :
แฟกซ์ :
เลขบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี หรือหัก ณ ที่จ่าย :