Innovative Technology Makes Us Different


เรานำเทคโนโยยีมาปรับใช้เพื่อยกระดับงานบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการออกแบบกระบวนการทำงานที่ชวยอำนวยความสะดวกให้กับนักประเมินราคาด้วยระบบ Mobile Appraisal ที่สามารถใช้ Smart phone หรือ Tablet เป็นเครื่องมือใช้ในการบันทึกข้อมูลการสำรวจภาคสนาม เพื่อนำมาวิเคราห์มูลค่าทรัพย์สินด้วยระบบ POP-Smart Appraisal System (SAS) ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่คลอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย (Local POP-Apparaisers) โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือ POP-Data ที่เป็นพื้นฐานข้อมูลของราคาประเมิน และข้อมูลตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ช่วยให้การวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สินมีความถูกต้องแม่นยำ สร้างความน่าเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ


Why POPPERTY ?


Why POPPERTY ?
More Accessible & Unbiased ในการเลือกผู้ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ระบบ SAS จำทำการเลือกอัพโนมัติโดยพิจารณาจากพื้นที่การให้บริการ และจำนวนฐานข้อมูลที่ใกล้เคียงกับทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าของบริษัทประเมินฯ ที่อยู่ในเครือข่าย (POP-Appraisers) ที่ทำการบันทึกไว้ในระบบ ทำให้เพิ่มช่องทางในการเชื่อมต่อผู้ให้บริการได้ใช้บริการกับผู้ให้บริการที่มีความชำนาญในพื้นที่ ลดข้อขัดแย้งเรื่องความไม่เป็นธรรมในการประเมินมูลค่าที่อาจอำนวยผลประโยชน์ให้ผ่ายใดผ่ายหนึ่ง


Save Time & Convenient เจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินมูลค่า จะใช้ Smart phone หรือ Tablet เป็นเครื่องมือใช้ในการบันทึกข้อมูลการสำรวจภาคสนาม ซึ่งสามารถส่งข้อมูลมายังฐานข้อมูลกลางของบริษัทฯเป็นการเพิ่มความสะดวก และเพิ่มความเร็วในการทำงานมากยิ่งขึ้น


Why POPPERTY ?
More Acculate เราเป็นที่แรกและที่เดียว ที่มีระบบฐานข้อมูลราคาประเมิน และข้อมูลตลาดของอสังหาริมทรัพย์ จากการสำรวจภาคสนาม ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากการรวบรวมของบริษัทประเมินในเครือข่าย (POP-Appraisers) กว่า 50 บริษัท ที่มีสาขาครอบคลุมอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยข้อมูลมีการใช้งานร่วมกัน หรือที่เราเรียกว่า POP-DATA ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สินได้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น


More Quality & Comprehensive Formatting Formats รูปแบบรายงานประะเมินมูลค่าทรัพย์สิน มีหลากหลายรูปแบบเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้รูปแบบรายงานเป็น PDF Format ช่วยลดการใช้กระดาษ ทำให้ประษัทประเมินฯ ลดต้นทุนไปได้มาก


Why POPPERTY ?
Fast Delivery ด้วยกระบวนการที่นำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการทำงาน ทำให้สามารถจัดส่งรายงานให้กับผู้บริการได้ภายใน 1 - 3 วันทำการ ในรูปแบบ Electronic File ผ่านบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของระบบ SAS


Standard Fee & Tracking มีระบบคิดค่าบริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน และผู้ใช้บริการสามารถติดตามสถานะของงาน ได้ผ่านระบบบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของระบบ SAS

POPPERTY ( ป๊อปเพอร์ตี้ ) คือผู้ให้บริการ OneStop Real Estatel Service Platform ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้ใช้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กับ เครือข่ายบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินมืออาชีพ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต.มากกว่า 50 บริษัท ที่มีพื้นที่ให้บริการคลอบคลุมทั่วประเทศไทย  นอกจากจะเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการค้นหาผู้ให้บริการที่เหมาะสมที่สุด  ที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่การให้บริการ และมีฐานข้อมูลในพื้นที่ เพียงพอที่จะนำมาใช้วิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องและแม่นยำแล้ว  เรายังเป็นผู้ให้บริการรายแรกและรายเดียวที่มีฐานข้อมูลราคาประเมิน และข้อมูลตลาดของอสังหาริมทรัพย์ มากที่สุดในประเทศไทย จากการร่วมมือกันของ ผู้ให้บริการในเครือข่ายที่ร่วมกันสร้างฐานข้อมูลการประเมินมูลค่าขนาดใหญ่ หรือ Appraisal Big Data  อันจะเป็นประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น บริษัทประเมินฯที่เป็นผู้ให้บริการเอง หรือผู้ใช้บริการในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และภาคส่วนธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน ตัวแทนนายหน้า นักลงทุน กระทั่งหน่วยงานภาครัฐ ได้มีความเชื่อมั่นในคุณภาพจากการบริหารจัดการงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของเรา เราเชื่อว่าการยกระดับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงาน จะช่วยผลักดันให้ธุรกรรมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย Empower the property appraisal smarter drives real estate & mortgage better.